Thẻ: Triết học

  • Đạo gia 道家

    Đạo gia (tiếng Trung: 道家) là một trong những trường phái triết học quan trọng nhất trong thời kỳ bách gia chư tử của Trung Quốc. Những nhân vật đặt nền móng cho trường phái này là Lão Tử, Trang Tử. Sau khi nhà Tây Hán thành lập, những người lãnh đạo triều đại này […]