Phát triển Nhà lãnh đạo bên trong bạn


Khi nhìn ra vấn đề, cần

  1. Nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề
  2. Đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết
  3. Lên danh sách các mục tiêu, cột mốc cần hoàn thành
  4. Tập hợp người tài vào Team
  5. Huy động nguồn lực cần thiết
  6. Xây dựng bảng công việc để hoàn thành các mục tiêu đặt ra
  7. Thực hiện, quản lý, giám sát

___

Những năng lực quan trọng để giải quyết vấn đề

Năng lực lãnh đạo; Năng lực quản trị dự án; Quản trị nguồn vốn; Quản lý con người


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.