Giới thiệu


Chuyển Dịch là nền tảng mang lại may mắn cho hàng triệu người

Hải Khang

Ngay từ những ngày đầu xây dựng và phát triển, Chuyển Dịch đã xác định nền tảng triết học của chính mình là tư tưởng Đạo Giáo. Những con người xây dựng và phát triển Chuyển Dịch được học tập, tu tập, sống theo pháp tu của Bồ Tát.

Nội dung liên quan

Vũ trụ Chuyển Dịch

Quotes Chuyển dịch

Chuyển Dịch: thông suốt, liền mạch và bất tận

Chuyển Dịch: kinh tế, thương mại, đầu tư

Chuyển Dịch: thuận theo tự nhiên

Chuyển Dịch: khơi thông dòng chảy giá trị

Chuyển Dịch: trong tĩnh ngoài động